کمیته علمی و داوران

  محمد طحان
  محمد طحان

  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بیرجند، دانشگاه آزاداسلامی، بیرجند، ایران.

  دکتر رویا کوچک انتظار
  دکتر رویا کوچک انتظار

  دکتری روانشناسی، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

  دکتر معصومه کلانتری
  دکتر معصومه کلانتری

  دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی تهران

  دکتر مجید ابراهیم پور
  دکتر مجید ابراهیم پور

  دکتری روانشناسی، هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی قاینات

  زهرا عسکری
  زهرا عسکری

  روانشناسی بالینی، دانشگاه پیام نور کاشمر

  الهه آهنگری
  الهه آهنگری

  روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاداسلامی کاشمر

  دکتر نصیبه پوراصغر
  دکتر نصیبه پوراصغر

  دکتری علوم تربیتی، هیات علمی دانشگاه پیام نور اردبیل

  دکتر پریسا تجلی
  دکتر پریسا تجلی

  دکتری روانشناسی، هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی تهران

  دکتر فریبا نبوی آل آقا
  دکتر فریبا نبوی آل آقا

  دکتری روانشناسی، هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی رودهن

  دکتر سوسن رحیمی
  دکتر سوسن رحیمی

  دکتری روانشناسی، هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی تربت جام

  دکتر منضوره شهریاری
  دکتر منضوره شهریاری

  دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی