نمایه سازی مقالات پذیرش شده در iraCiC

 اصل مقالات پذیرش شده همایش بصورت رایگان در مرکز استناد علمی نمایه می شوند و برای هر یک از آنها شناسه اختصاصی ایراسیس (IOI) تعلق می گیرد و امکان محاسبه تعداد استنادات به هر مقاله فراهم می شود.