گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

- اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های روانشناسی

- دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

- کلیه پژوهشگران و علاقه مندان امر روانشناسی و مشاوره

- كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امر مشاوره و روانشناسی

- وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه