اهداف برگزاری کنفرانس

- اهداف کلی کنفرانس:

·  چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی درمهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات به عنوان بزرگترین ، معتبرترین و منظم ترین گردهمایی سالانه علمی ، پژوهشی  و اجرایی حوزه مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات خاورمیانه در کشور ایران و دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در نظر دارد با بهره گیری از تجارب و دستاوردهای گذشته و گردهم آوری اساتید و صاحب نظران و مدیران زمینه سازاین حوزه ها در کشور ایران باشد.

· چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی درمهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي این حوزه ها به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد. 

·  بررسی چالش های رشته های تخصصی مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

· ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه عمهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس

·  زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط با مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنفرانس

 

2- اهداف جزیی کنگره:

·  ترغيب بخش خصوصي به استفاده از فناوري هاي نوين در امر مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  ایجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد به كشور  

·  توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس

.  بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس

·  بررسی مدل های موجود و جاری در مدیرت اسکان و مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  معرفي فناوريهاي نوين از طريق برپايي نمايشگاه جانبي

·  بررسی مسئله ی انرژی و آب و ارائه ی راه حل های مناسب  

·  آشنايي دانشجويان با مباحث مرتبط بامهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 ·  معرفی فناوريهاي نوين موثر در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  آشنايي با مفاهيم جديد در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

جهت آگاهی از محورها و موضوعات کنفرانس به منو محورهای کنفرانس مراجعه نمایید.